Získejte dopravu zdarma. Platí pro nákupu nad 1900 Kč.

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád („Reklamační řád”) je součástí Všeobecných obchodních podmínek („Podmínky“) společnosti ten mmnt s.r.o., IČO: 116 73 788, se sídlem Václavkova 364/22, Dejvice, 160 00 Praha 6 („My“), a poskytuje vám informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace. 

Pojmy psané velkým písmenem jsou definované v Podmínkách.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Vaše práva z vadného plnění („Reklamace“) můžete vždy uplatnit v souladu s tímto Reklamačním řádem. Záležitosti tímto Reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Pro vyřízení reklamace se použijí zejména příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.  
 2. Rozsah odpovědnosti za vady
  1. Naše odpovědnost za vady se vztahuje na všechno Zboží prodávané prostřednictvím E-shopu.
 3. Jakost při převzetí
  1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek, tj. zejména v době jeho převzetí, je Zboží bez vad, zejména pak, že:
 1. má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;
 2. je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
 3. odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;
 4. je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
 5. splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
 6. není zatíženo právy třetích stran.
 1. uplatnění reklamace
  1. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 3.1 výše, můžete Nám takovou vadu oznámit a Zboží Reklamovat zasláním e-mailu na adresu info@mmntshop.com či dopisu na adresu Vendryně 715, 739 94 Vendryně. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Reklamačnímu řádu. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 7.1, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 7.2 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy. 
 2. Postup řešení reklamace
  1. Do tří dnů od obdržení Reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme Reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení Reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.
  2. O vyřízení Reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je Reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
 3. Lhůta pro uplatnění reklamace
  1. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
  2. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
 4. Možnosti řešení reklamace
  1. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
 1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
 2. na odstranění vady opravou Zboží;
 3. na přiměřenou slevu z Ceny;
 4. na odstoupení od Smlouvy.

V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
 1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
 2. na odstranění vady opravou Zboží; 
 3. na přiměřenou slevu z Ceny. 

Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

 1. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:
 1. došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
 2. bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;
 3. nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,
 4. došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.
 5. Výjimky
  1. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
 1. Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
 2. opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
 3. použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;
 4. kdy to vyplývá z povahy Zboží.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Přílohu Reklamačního řádu tvoří vzorový formulář pro Reklamaci.
  2. Reklamační řád nabývá účinnosti společně s Podmínkami.